AGB

Studio vintique

KVK Amsterdam 76314138
BTW nr NL003073483B22
E-mail: Mell@studiovintique.nl

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Overeenkomsten
Artikel 4. Prijzen
Artikel 5. Betalingen
Artikel 6. Verzending en levering
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8. Ruilen of retourneren van artikelen
Artikel 9. Klachten
Artikel 10. Annulering van uw bestelling
Artikel 11. Herroepen
Artikel 12. Bestellingen /communicatie
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Vragen, klachten en opmerkingen

Artikel 1. Definities
1.1 Studio vintique is een online winkel in vintage kleding, welke via www.studiovintique.nl bezocht kan worden. Studio vintique beschikt niet over een eigen fysieke winkel en bestellingen kunnen uitsluitend online geplaatst en per post ontvangen worden of opgehaald in onze studio.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Studio vintique, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij webshop Studio vintique.

2.2 Door te bestellen geeft men aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en condities van Studio vintique.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Studio vintique behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.

Artikel 3. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Studio vintique is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle door Studio vintique vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

4.2 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. De verzend en verpakkingskosten worden doorberekend aan de klant. Deze zijn te zien wanneer je de items in je winkelmandje hebt geplaatst en het afrekenproces ingaat.

4.3 Studio vintique kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding

Artikel 5. Betalingen
5.1 Bestellingen via de website kunnen worden betaald met iDEAL, Paypal, Bancontact/Mr. Cash, Visa, Mastercard en door middel van overschrijving naar bankrekening. Bij elke manier van betalen geldt dat een artikel pas wordt verzonden nadat de betaling binnen is.

5.3 In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij m.u.v. zon- en feestdagen) na orderdatum door Studio vintique te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode, dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel langer voor u reserveren, mits deze termijn redelijk is. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Hierover wordt de potentiële koper per mail geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. Mocht dit toch het geval zijn, dan wordt het bedrag gerestitueerd. Bij geen bericht of betaling zal Studio vintique de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.

5.4 De klant geeft Studio vintique toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.5 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Studio vintique.

Artikel 6. Verzending en levering
6.1 Studio vintique streeft ernaar om bestellingen binnen een week na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Studio vintique echter niet verplicht. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan zullen wij dat per mail laten weten.

6.2 Wij leveren wereldwijd en maken hiervoor gebruik van de diensten en tarieven van PostNL.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Studio vintique zal in dat geval voor directe terugbetaling zorg dragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

6.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de producten gaat over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen en de daarbij behorende verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 8. Ruilen of retourneren van een artikel
Wij doen er alles aan om via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden binnen 14 dagen.
Voor al onze artikelen geldt: NIET GOED, GELD RETOUR. Ook bij afgeprijsde/sale artikelen.

Retourbeleid
Al onze artikelen kunnen worden geruild en/of retour genomen, mits binnen 7 dagen na ontvangst contact is opgenomen met Studio vintique.

8.1 Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:

8.1.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met Studio vintique. Volgens de wet “koop op afstand” heeft hij/zij een bedenktijd van zeven werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Na contact te hebben opgenomen met Studio vintique, dien het artikel binnen 14 dagen retour te zijn bij Studio vintique.

8.1.2 Het aankoopbedrag van het te retourneren artikel wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van Studio vintique teruggestort op de door de klant opgegeven rekening. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

8.1.3 Studio vintique behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Studio vintique of de bezorger van het product zijn beschadigd. Hierover wordt door Studio vintique contact opgenomen met de klant. Studo vintique is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

8.1.4 Voorwaarden retourzending
Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn en ongedragen, ongebruikt en zonder parfum- en of sigarettenlucht of andere sporen van dragen. Labels dienen aangehecht te zijn. Verpakking dient onbeschadigd en in onberispelijke staat te zijn. Artikelen met een gescheurde/beschadigde verpakking die naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden, worden door ons niet retour genomen. Houdt er s.v.p. rekening mee bij het passen van kleding dat er geen overdadige parfum wordt gebruikt, er geen make-up op de kleding komt of dat het artikel beschadigd raakt door sieraden. Studio vintique behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruikte weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

8.1.5 Bevestiging retour ontvangst en creditering van het aankoopbedrag
Na ontvangst van uw order zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. Studio vintique zal zorg dragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na retour ontvangst.

8.2.1 Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, worden ten alle tijden geweigerd.

8.2.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Artikel 9. Klachten
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling:

Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden.
Wij vinden goede service erg belangrijk, mocht er iets niet in orde zijn of het product voldoet niet anderszins (uiteraard binnen een redelijke termijn na uw aankoop), neemt u dan s.v.p. altijd contact met ons op! We zullen ons uiterste best doen om de voor u best mogelijke oplossing aan te reiken!

Kwaliteit van artikelen:
Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage, een rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

Indien u een klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling
U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen, zie artikel 8.
Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering.

Artikel 11. Herroepen
11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling van nieuwe artikelen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. Studio vintique crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

11.2 Uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het artikel teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag (minus de kosten voor verzending) uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst retourzending door Studio vintique plaats.

11.3 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat er niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 12 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een ruiling conform artikel 8 of 9 van onze voorwaarden.

Artikel 12. bestelling en communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Studio vintique, dan wel tussen Studio vintique en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Studio vintique, is Studio vintique niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Studio vintique.

Artikel 13. Overmacht
Studio vintique heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat Studio vintique gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: mell@studiovintique.nl.

14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
– zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
– zullen Studio vintique en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.